Polityka Prywatności Sklepu Internetowego


Spis treści:

Definicje
Postanowienia ogólne
Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych 
Pliki Cookie 
Notyfikacje Web Push
Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

§ 1 

Definicje:

1.1.  Sklep – Speciality A Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Franciszkańska, nr 3, lok. 35, 00-233, Warszawa; REGON: 522091493, NIP: 5252908730, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowgo pod numerem KRS:0000971719, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za pomocą serwisu https://www.yoco.coffee

1.2.     Użytkownik – to:

1.2.1  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

1.2.2  osoba prawna,

1.2.3  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną- korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony internetowej https://www.yoco.coffee, w tym w szczególności w celu zapoznania się z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego

1.3.     Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli:

1.3.1   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub

1.3.2  uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub

1.3.3  jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

1.4.  Administrator danych osobowych - Speciality A Group sp. z o.o. przy ul. Franciszkańska, nr 3, lok. 35, miejsc, 00-233, Warszawa

1.5.     Usługodawcy- osoby prawne i fizyczne którym w celu wykonywania zawartych umów powierzono dane Klientów a ich zgodą w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych osobowych

1.6.     Sprzedawca- "Speciality A Group" sp. z o.o. przy ul. Franciszkańska, nr 3, lok. 35, miejsc, 00-233, Warszawa

1.7.     Pliki “cookies” - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1.8.     Regulamin- Regulamin Sklepu prowadzonego pod adresem https://www.yoco.coffee

1.9.     Biuro Sprzedawcy to miejsce przeznaczone do obsługi zwrotów i reklamacji, pod adresem: ul. Franciszkańska, nr 3, lok. 35, miejsc, 00-233, Warszawa

1.10.  Dni Robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

1.11.  Dostawca to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wydania (dostawy) Towarów, w tym zwłaszcza:

1.11.1  InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (INPOST).

1.12.  Kodeks Cywilny to ustawa o tym tytule z dnia 23 kwietnia 1964 roku w jej najbardziej aktualnym brzmieniu.

1.13.  Konsument to

1.13.1  osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub

1.13.2  osoba fizyczna prowadząca zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

1.14.  Konto Klienta to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

1.15.  Koszyk to funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.

1.16.  Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.17.  Sklep Internetowy to punkt prowadzenia handlu elektronicznego przez Sprzedawcę, w domenie internetowej https://www.yoco.coffee

1.18.  Sklep Stacjonarny to każde miejsce przeznaczone do dokonywania odbiorów osobistych, zamieszczone na zaktualizowanej liście dostępnej na stronie https://www.yoco.coffee

1.19.  Towar to produkt wystawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.20.  Trwały Nośnik to materiał lub narzędzie pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą; Trwały Nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.21.  Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2

Postanowienia ogólne

2.1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu, jak również zasady stosowania plików cookies.

2.2. Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.

2.3. Postanowienia ogólne. Speciality A Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Franciszkańska, nr 3, lok. 35, 00-233, Warszawa; REGON: 522091493, NIP: 5252908730, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowgo pod numerem KRS:0000971719, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za pomocą serwisu https://www.yoco.coffee

( „Administrator”, „my”) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego zamieszczonego na domenie https://www.yoco.coffee/ (“Serwis”), w tym funkcjonującego tam Sklepu Internetowego. W sprawie Twoich (czy to jako Klienta lub przedstawiciela Klienta, czy to jako innego użytkownika Serwisu) danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem email: [email protected]

2.3.1  Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych, takie jak „administrator” lub „dane osobowe”, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w RODO.

2.3.2  Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

2.3.2.1      przetwarzane zgodnie z prawem;

2.3.2.2      zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z tymi celami;

2.3.2.3      merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; oraz

2.3.2.4      przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.4.     Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przy czym niektóre postanowienia Polityki będą obowiązywały od dnia 25 maja 2018r w związku z wejściem w zycie przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku. Zostały one oznaczone (*).

2.5.     Słowa, wyrażenia i akronimy niezdefiniowane w niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) a rozpoczynające się wielką literą (np. „Klient”, „Umowa Sprzedaży”, „Sklep Internetowy”) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w § 1 niniejszego artykułu.

§ 3 

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

1.     Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Sklepie i założenia Konta, Klienci zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, login (e-mail) i hasło. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta.
2.     Administrator w ramach Sklepu może przechowywać informacje, niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości czy związanych z płatnościami.

3.     Administrator w ramach Sklepu może gromadzić dane osobowe Klientów i Użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta lub Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika lub Klienta.

4.     Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu danych w następujących celach:

4.1. złożenia zamówienia w Sklepie,

4.2. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

4.3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

4.4. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

4.5. dostosowywania oferty do potrzeb Użytkowników, w tym w celach marketingowych Sklepu;

4.6. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,

4.7. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,

4.8. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy jakości świadczonych przez Sklep usług

4.9. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,

5.     Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie danych wyłącznie w zakresie realizacji celów opisanych w ust 4. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu internetowego.

6.     Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

7.     Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

LP.

KATEGORIA

RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH

I

Klient (względnie, przedstawiciel Klienta lub inna osoba działająca w imieniu i na rzecz Klienta

imię i nazwisko lub firma i NIP Przedsiębiorcy; adres email; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy

II

Użytkownik, w tym użytkownik Serwisu niebędący Klientem

adres IP przypisany do komputera użytkownika

lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,

nazwa domeny, rodzaj przeglądarki,

czas dostępu, typ systemu operacyjnego

III

Adwersarz (w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem i egzekucją ewentualnych roszczeń)

imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody

8.     Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

9. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu:

9.1  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

9.2  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie .

10.   Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.

11. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

11.1 przekazania Pani/Pana danych osobowych do PKO Bank Polski S.A.  („Bank”) w związku z:

11.1.1 świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

11.1.2 obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

11.1.3 w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:  

12.1 PKO Bank Polski S.A

13. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.  

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do PKO Bank Polski S.A przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.  

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.  

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4

Pliki Cookie

4.1. Poprzez pliki Cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika, przeznaczone do korzystania ze Sklepu Internetowego (dalej, także, „Strona Internetowa” albo „Serwis”). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika, wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, utrzymać sesję, itp. Pliki Cookie zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.2. Pliki Cookie używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron Internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

4.3. Stosujemy cztery rodzaje plików Cookie:

4.3.1. „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

4.3.2 „stałe” – pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;

4.3.3. „zewnętrzne” – pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, służące do zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu – w tym celu korzystamy z następujących narzędzi:

4.3.3.1. GOOGLE ANALYTICS – narzędzia służącego do liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jakie jego części są najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez poszczególnych użytkowników – co pozwala nam na analizę wydajności Serwisów oraz określenie kierunków rozwoju nowych funkcjonalności i usług;

4.3.3.2. HOTJAR – narzędzia wykorzystującego pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o: (a) zachowaniu użytkowników w Serwisie (np. czas spędzany na konkretnych stronach, najczęściej wykorzystywane linki, napotykane trudności – co pozwala nam na tworzenie i utrzymywanie Serwisu w zgodzie z preferencjami użytkowników); a także (b) urządzeniach użytkowników (np. adres IP urządzenia, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, położenie geograficzne, preferowany język używany do wyświetlania strony internetowej);

4.3.3.3. SYNERISE – narzędzia wspomagającego działania mające na celu automatyzację procesów marketingowych oraz sprzedażowych, w tym przetwarzanie danych marketingowych i sprzedażowych oraz ich złożoną analitykę w modelu wielokanałowym, poprzez gromadzenie informacji o zachowaniach osób odwiedzających Serwis;

4.3.3.4. GOOGLE ADS – systemu reklamowego GOOGLE, umożliwiającego emisję reklam tekstowych, graficznych, video oraz wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki GOOGLE i na stronach współpracujących w ramach programu GOOGLE ADSENSE;

4.3.3.5. FACEBOOK ADS – systemu reklamowego FACEBOOK, umożliwiającego tworzenie, wykupienie i zarządzanie reklamami w ramach sieci społecznościowej FACEBOOK, INSTAGRAM, MESSENGER i AUDIENCE NETWORK.

4.3.4. „reklamowe” – pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji użytkownika.

4.4. Użytkownik może zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych w Serwisie w analitycznych plikach Cookie poprzez:

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html;

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html;

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out; a także https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

4.5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

§ 5

Notyfikacje web push

5.1. Za Twoją zgodą możemy dostarczać Ci notyfikacje Web Push, przez które rozumie się krótkie komunikaty wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia, informujące o naszych towarach i usługach, w tym o nowościach, obiektach i aktywnościach sezonowych, akcjach, konkursach lub wydarzeniach.

5.2. Po wyrażeniu przez Ciebie zgody gromadzimy następujące dane, mianowicie:

5.2.1. data i godzina zapisu na notyfikacje Web Push;

5.2.2. lokalizacja związana z ustawieniami przeglądarki użytkownika;

5.2.3. rodzaj i identyfikator (czyli losowo nadany numer) przeglądarki, system operacyjny, rodzaj urządzenia (tablet, mobile, desktop);

5.2.4. działania podejmowane przez Ciebie w Sklepie Internetowym, w tym odwiedzane strony, kliknięcia w linki, itp.

5.3. Notyfikacje Web Push stanowią narzędzie o charakterze marketingowym, wspierające komunikację z Tobą. Dane, w tym – o ile dotyczy – dane osobowe, przetwarzane są przez nas w celu marketingu towarów i usług Sprzedawcy oraz podmiotów współpracujących. Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu. Na podstawie profili jesteśmy w stanie dopasować komunikaty do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy informacje o działaniach, jakie podejmujesz w Sklepie Internetowym, a także informacje o Twojej lokalizacji, o ile została udostępniona.

5.4. Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na Ciebie.

5.5. Możesz odwołać swoją zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, i tym samym zrezygnować z otrzymywania notyfikacji Web Push. Dane, o których mowa w pkt. 5.2, przetwarzane są do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie notyfikacji Web Push.

5.6. Odbiorcami danych, o których mowa w pkt. 5.2, są nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz podmiot udostępniający platformę do wysyłki notyfikacji Web Push. Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Więcej o Twoich prawach w klauzuli 4 Polityki Prywatności.

§ 6

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

6.1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

6.2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

6.2.1. Administrator może korzystać ze wsparcia Usługodawcom w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,

6.2.2. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.

6.6.3. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta i przysługuje bez podania przyczyny.

6.4. Klienci mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie są zgodne z prawdą.

6.5. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.6. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu.

6.7. Oferta Sklepu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

6.8. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.

6.9. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.